Memorandum o spolupráci podepsáno

Memorandum o spolupráci při realizaci projektu MAP II. schválili
berounští radní. Memorandum následně podepsala starostka města Berouna Soňa Chalupová. Nyní se k memorandu, které je k dispozici na webových stránkách projektu, mohou připojit nejen instituce (školy, subjekty neformálního a zájmového vzdělávání, neziskové organizace), ale i jednotlivci (rodiče, žáci aj.)  a další subjekty v území správního
obvodu obce s rozšířenou působností Beroun.
Jedná se o výzvu ke spolupráci určenou všem zájemcům o rozvoj kvality vzdělávací soustavy, primárně v oblasti regionálního školství, kteří považují vzdělávání, jeho dostupnost a kvalitu za důležitou prioritu a jsou ochotni se spolupodílet na jejím dosahování.
Přistoupením k Memorandu deklarují účastníci dohodu ve věci prospěšnosti realizace projektu MAP II. Není tím založeno právo žádného z účastníků na finanční či hmotné plnění od realizátora projektu. Spolupráce je
založena na zásadě dobrovolnosti.
Účelem MAP II. je respektovat a dále rozvíjet již vytvořená lokální funkční partnerství mezi subjekty majícími vliv na předškolní a základní vzdělávání v řešeném území, navázat na dosažené cíle a priority předchozího projektu.
Znění Memoranda i formulář Přistoupení k Memorandu je k dispozici na webových stránkách www.mapberoun.cz, v záložce Dokumenty MAP II.